હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી,કાનુડા તારા મનમાં નથી.

આવા શિયાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા,
મારાં કાળજડાં ઠરી ઠરી જાય રે, છોગાળા તારા મનમાં નથી.
હું તો …

આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા,
મારા પાવલિયા બળી બળી જાય રે,છબીલા તારા મનમાં નથી.
હું તો …

આવા ચોમાસાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા,
મારી ચૂંદલડી ભીંજાઇ ભીંજાઇ જાય રે,વહાલીડા તારા મનમાં નથી.

હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી,કાનુડા તારા મનમાં નથી.