બાપુ ની પ્રાર્થના એક દિવસ બાપુ એ ભગવાન ની બહુ તપસ્યા કરી. ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું વરદાન માંગ. બાપુ એ માંગ્યું એક નોકરી તથા પૈસા ની બેગ તથા...
Continue Reading »