કાગળ થી કોઈ ગરમ થાય ? વિજ્ઞાન ના શીક્ષક :- ચિન્ટુ બોલ કાગળ થી કોઈ ગરમ થાય ? ચિન્ટુ :- હા, સાહેબ હું જારે મારું રીઝલ્ટ લઈને ઘરે જાઉં...
Continue Reading »