ગુજરાતી ડાયરો

કલાકરોઃ કિર્તિદાન ગઢવી, માયાભાઇ આહીર

સ્થળઃ પાલિતાણા.