મીત્રો, આજેજ ફન ગુજરાતી ને આ ઇમેઇલ મળ્યો, મને લાગ્યુ કે તેને ફન ગુજરાતી પર પબ્લીષ કરી ને યોગદાન આપવુ જોઇએ…… તમે શું કહો છો ?

=========== ઇમેઇલ ==============

‘વેબ ગુર્જરી’એ સમુદાય-સહયોગ્ની ભૂમિકા વડે કરેલ પ્રથમ ઈ–પુસ્તક “ગ્રીષ્મવંદના”નાં પ્રકાશનની સફળતા હવે “કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ અને ગુજરાતી” આ વિષય પરનાં ત્રણ પુસ્તકોનું આયોજન વિચારેલ છે.

“આ પ્રકાશનની વિશેષતા એ હશે કે, બધાં પુસ્તકો સામુહિક ધોરણે, સૌની મદદ વડે પ્રગટ થશે. પુસ્તકના પ્રકાશક તરીકે વેબગુર્જરી હશે અને પુસ્તકની સઘળી કષ્ટદાયક કામગીરી કરનાર સંપાદકો પણ વેગુના જ હશે પરંતુ પુસ્તકોના પરામર્શકો તરીકે જે તે વિષયના નેટજગતના નિષ્ણાતો હશે. આ નિષ્ણાતોની સલાહથી વિષયો અને તેની અનુક્રમણિકાઓ તૈયાર કરવામાં આવશે અને તે પછી જે તે પેટાવિષયોનાં લખાણો તૈયાર કરવા માટે જે તે વિષયના લેખકોને વિનંતી કરવામાં આવશે.

આ વિષય પરનાં ત્રણ પુસ્તકોના વિષયો આ પ્રમાણે હશે –
૧) કમ્પ્યુટર : ઇતિહાસ, વિકાસક્રમ અને ઉપયોગ
૨) ઇન્ટરનેટ : વિકાસક્રમ અને ગુજરાતીના પ્રવેશથી આજ સુધીની સ્થિતિ
૩) નેટજગતનાં ગુજરાતી લખાણો, તેના પ્રકારો અને લેખકો–વાચકોનો ફાળો”

વેગુ તેમના લેખ – “વે.ગુ. પુસ્તકપ્રકાશન”ની એક બહુઉદ્દેશીય યોજના ! – દ્વારા આ વિષય પર લખાણોનું યોગદાન તો મંગાવે છે જે, પણ સાથે સાથે આ પ્રયોગમાટે આ વિષય સાથે પરિચિત અને /અથવા તકનીકી જ્ઞાન ધરાવતાં મિત્રોની એક સ્વયંયસેવી ‘પરામર્શકસમિતિ’ બાબતે પણ ટહેલ કરી છે.
આપ સહુ આ બાબતે સક્રિય સહયોગ મદદ કરી શકો તેમ છો, તેવું મારૂં માનવું છે, તેથી આપણે મેં આ ઇ-મેલ મોકલ્યો છે. આપ પણ આપનાં મિત્ર-વર્તુળને પણ આ બાતે જાણ કરશો.

આપ સહુ ‘પરામર્શકસમિતિ’અંગે આપના પ્રતિભાવો વેગુના મુખ્ય સુત્રધારો શ્રી દીપકભાઇ ધોળકિયા અને /અથવા શ્રી જુગલકિશોરભાઇ વ્યાસને મોકલો તેવી વિનંતિ છે.
આભાર,

– અશોક વૈષ્ણવ